fbpx

Privātuma politika

Atpūtas vietas Remesi privātuma politika

Mums ir svarīgs Jūsu privātums. SIA “RIR Agent” privātuma politikas mērķis – informēt klientus un citus datu subjektus par viņu personas datu apstrādes kārtību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un brīvu apriti.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Pārzinis: SIA “RIR Agent”

Reģ. nr.: 44103126359

Juridiskā adrese: Zeltrītu iela 20 – 5, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167

Mājas lapas adrese: www.remesi.lv

E-pasts: info@remesi.lv

Personas datu klasifikācija un apstrādes nolūks

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu: SIA “RIR Agent” klientu (tajā skaitā, potenciālo, bijušo un esošo), pakalpojumu saņēmēju, viesi, interneta mājas lapas apmeklētāju, sadarbības partneri, darbinieku vai kandidātu uz vakanci (visi kopā turpmāk – datu subjekts), tajā skaitā:

 • Personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds, dzimšanas datums un/vai personas kods),
 • Kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese, kontaktadrese),
 • Profesionālās pieredzes un izglītības dati (nodarbošanās, profesionālās kompetences),
 • Personas komunikācijas un uzvedības dati (telefoniskās un elektroniskās komunikācijas procesā un klātienes saskarsmē gūtās atziņas, atsauksmes darbinieku atlases procesā),
 • Informācija par saņemtajiem vai plānotajiem pakalpojumiem,
 • Norēķinu informācija (bankas konta numurs u.tml.),
 • Datu subjektam raksturīgi fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktori (pilsonība u.tml.),
 • Cita informācija, kas attiecināma uz fizisku personu (biometrijas dati: seja, attēls, automašīnas reģistrācijas numurs u.tml.) un ko persona pēc saviem ieskatiem sniegusi komunikācijas procesā (ģimenes stāvoklis u.tml.).

Mēs apstrādājam personas datus šādiem leģitīmiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu sniegšanai (klientu identificēšana, līgumu sagatavošana, pakalpojumu nodrošināšana, pakalpojumu reklamēšana, izplatīšana, jaunu pakalpojumu attīstīšana, pretenziju izskatīšana un apstrāde),
 • Biznesa plānošanai un analītikai (statistika, tirgus pētījumu veikšana, klientu apmierinātības mērījumi),
 • Noziedzīgu darījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības, aizsardzību,
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā,
 • Potenciālo darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un darba tiesisko attiecību nodibināšanai,
 • Dokumentu arhivēšanai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā,
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem klients tiek informēts brīdī, kad attiecīgie personas dati tiek pieprasīti.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA “RIR Agent” leģitīmās intereses ir: veikt komercdarbību, pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma slēgšanas, nodrošināt līguma saistību izpildi, novērst nepamatotus riskus savai komercdarbībai, veikt pakalpojumu kvalitātes analīzi un ieviest uzlabojumus, reklamēt savus pakalpojumus, analizēt uzņēmuma mājas lapu un ieviest uzlabojumus, veikt darbības klientu noturēšanai un klientu segmenta paplašināšanai, novērst krāpniecību, administrēt maksājumus, nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus, vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs savu tiesisko interešu aizsardzībai, informēt sabiedrību par savu darbību.

Personu datiem var piekļūt

Personu datiem var piekļūt: Pārziņa darbinieki tiem noteikto darba pienākumu pildīšanai nepieciešamajā apmērā, personas datu apstrādātāji – ārpakalpojumu sniedzēji, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankas norēķinu procedūru), valsts un pašvaldību iestādes pēc viņu pamatota pieprasījuma, kā arī tiesību aizsardzības iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par saviem personas datiem, kas atrodas Pārziņa informācijas sistēmās, un pārliecināties par savu datu pareizumu, tos labot, papildināt, pieprasīt to dzēšanu vai apstrādes pārtraukšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši vai pretlikumīgi apstrādāti, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Datu subjekts pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt:

 • Elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi info@remesi.lv.

Datu subjekta pieprasījums tiek izvērtēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un atbilde tiek nosūtīta uz klienta norādīto kontaktadresi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. Ja datu subjekts uzskata, ka Pārzinis ir rīkojies prettiesiski, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, LV–1011. Mūsu pieprasītās informācijas sniegšana nav obligāta, taču tā ir priekšnoteikums mūsu sniegto pakalpojumu saņemšanai. Mēs neizmantojam personas datus automatizēto lēmumu pieņemšanā un neveicam profilēšanu. SIA “RIR Agent” datu subjektu personas dati netiek sūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

Datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiek uzglabāti tik ilgi, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Spēkā esošie normatīvie akti par datu uzglabāšanas termiņiem (likums “Par grāmatvedību”, Arhīvu likums),
 • Pastāv juridisks pienākums datus glabāt,
 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei,
 • Ir spēkā ārējos normatīvajos aktos noteiktā kārtība, kādā Pārzinis vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā).

Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, datu subjekta personas dati tiek dzēsti vai padarīti nepieejami, vai neidentificējami.

Datu drošība

Pārzinis nodrošina, ka datu subjekta personas dati tiek apstrādāti, ievērojot šādus principus:

 • Likumīgu un godprātīgu personas datu apstrādi,
 • Datu minimizēšanu jeb apstrādi tikai nepieciešamajā apmērā,
 • Datu precizitāti,
 • Datu glabāšanu ne ilgāk kā nepieciešams apstrādes nolūkiem,
 • Datu drošību un konfidencialitāti.

Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai pasargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, mēs pielietojam nepieciešamās tehniskās un organizatoriskās prasības, t.sk., antivīrusu programmas un ugunsmūri. Tomēr aicinām arī mūsu klientus ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī personas datu glabāšanas prasības.

Videonovērošana

Pārzinis veic videonovērošanu un apstrādā personas datus, kad datu subjekts apmeklē Pārziņa pakalpojumu sniegšanas vietas. Videonovērošana tiek veikta reālā laika režīmā un ir nepieciešama darbinieku, klientu u.c. datu subjektu vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības, aizsardzībai. Videokameras novietotas tā, lai nodrošinātu tikai apsardzes funkcijas un netiktu apstrādāti tādi personas dati, kuru apstrāde nav nepieciešama. Pārzinis nodrošina pilnīgu datu dzēšanu, ja tie iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi darījumi vai citi drošības pārkāpumi.

Saziņa ar datu subjektu

Komunikācijai ar datu subjektu mēs izmantojam datu subjekta norādīto tālruņa numuru, e-pasta adresi vai pasta adresi.

Sīkdatnes (Cookies)

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī u.tml.), apmeklējot interneta vietni. Sīkdatnes palīdz lietotājam atcerēties pieteikumvārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, fonta izmēru u.c. papildinformāciju), lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna, tā uzlabojot interneta vietnes lietošanas ērtumu.

Analītiskās sīkdatnes (piemēram, Google Analytics) krāj informāciju par vietnes apmeklētāja paradumiem, piemēram, kādas sadaļas visbiežāk tiek apmeklētas. Šī informācija mums palīdz attīstīt un uzlabot mūsu mājas lapu, padarīt to ērtāku. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā ne ilgāk kā divus gadus.

Tehniskās jeb obligāti nepieciešamās sīkdatnes (Google Chrome, Internet Explorer u.c.) palīdz atcerēties lietotāja pieprasījumus un to, kurai sīkdatņu lietošanai lietotājs ir piekritis. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja ierīcē līdz brīdim, kad tiek aizvērta pārlūkprogramma, bet ne ilgā kā divus gadus.

Mērķa vai reklāmas sīkdatnes (piemēram, Google Adwords) nodrošina lietotāja vēlmēm atbilstošu reklāmu. Šīs sīkdatnes lapas apmeklētāju ierīcēs glabājas pastāvīgi.

Papildus vietnē var tikt izmantoti tādi servisi kā Youtube, lai nodrošinātu vietnē video saturu vai saites uz citām mājas lapām, Facebook, Instagram, TripAdvisor, lai piedāvātu iespēju apskatīt saturu no šiem sociālajiem kontiem vai dalīties ar mājas lapas saturu tajos. Šie visi servisi izmanto sīkdatnes, lai iegūtu statistikas datus un noskaidrotu, kādas ir populārākās meklēšanas tendences. Šīs trešo pušu sīkdatnes ir ārpus mūsu kontroles.

Apmeklējot mūsu mājas lapu, lietotājs tiek informēts, ka mēs izmantojam sīkdatnes. Aizverot šo paziņojumu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt informācijai par sīkdatnēm. Ja lietotājs nevēlas, lai ierīcē tiktu izmantotas sīkdatnes, var atslēgt sīkdatņu izmantošanu savas pārlūkprogrammas iestatījumos, taču jāņem vērā, ka daži pakalpojumi un vietnes funkcijas var nedarboties, turklāt nav iespējams atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām nav iespējama interneta vietnes pilnvērtīga izmantošana.

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju.

Izmaiņas privātuma politikā

SIA “RIR Agent” privātuma politikā var tikt veiktas izmaiņas vai labojumi atbilstoši piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Ar izmaiņām privātuma politikā mūsu esošie un potenciālie klienti var iepazīties, regulāri apmeklējot mūsu mājas lapu.

Kā mūs atrast?

“Remesi” atrodas 30 min braucienā no Rīgas centra. Piebraukšana no A9 šosejas, tieši pirms autobusa pieturas “Steķi”. Līdz atpūtas vietai var nokļūt arī ar satiksmes autobusu Rīga-Kalnciems, autobusa pietura atrodas pie teritorijas iebraucamā ceļa.

×